Terms & Conditions (in Dutch)

 

Algemene VERKOOPS-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROBLAND BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Brugge, Kolvestraat 44, 8000 Brugge. 

 

ARTIKEL 1: GELDIGHEID  

 1. Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen aanbieder/verkoper/opdrachtnemer, ten deze Robland BVBA, hierna te noemen Robland, enerzijds en koper opdrachtgever, hierna te noemen koper anderzijds. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingsovereenkomst.
 2. Op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen van Robland zijn deze algemene verkoop, levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 
 3. Indien partijen van enige bepaling van deze overeenkomst in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulke schriftelijk worden vastgelegd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor Robland slechts bindend indien en voor zover deze door Robland schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

ARTIKEL 2: AANBIEDING(EN)

 1. Iedere aanbieding en iedere prijsopgave geschieden vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld en dient als een geheel te worden beschouwd. 
 2. Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn bindend, voor zover uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd door Robland. Details hoeven niet afzonderlijk te worden verstrekt. 
 3. Afspraken of overeenkomsten met vertegenwoordigers of andere ondergeschikten van Robland verbinden Robland niet, voor zover een en ander niet schriftelijk door Robland is bevestigd. 
 4. Robland is gerechtigd bij of na acceptatie van een order, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtnemer betaling vooraf te vorderen en/of zekerheid te eisen, dat door deze aan zijn betalingsverplichtingen en overige verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiend zal worden voldaan.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst geldt als gesloten wanneer Robland na ontvangst van de order schriftelijk bevestigd heeft deze te accepteren, danwel wanneer deze de opdracht feitelijk heeft uitgevoerd. 
 2. Een door Robland aan de koper verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke dagvaarding.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

 1. De door Robland opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsfactoren zoals koersen, lonen, belastingen, rechten, vrachten,… 
 2. De door Robland opgegeven prijzen zijn eerst bindend, nadat de overeenkomst is gesloten m.a.w. de opdracht is bevestigd door de directie van Robland. 
 3. Indien tussen het tijdstip van de orderbevestiging en levering van de goederen de inkoopprijs of andere kostprijsbepalende factoren, waarop de verkoopprijs is gebaseerd, worden verhoogd, ook al geschiedt dit ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, is Robland gerechtigd deze verhoging aan de koper door te berekenen. 
 4. In het bijzonder is het gestelde in het vorige lid van toepassing op wijzigingen in de door leveranciers aan Robland berekende prijzen en wijzigingen, van invoerrechten en andere rechten en belastingen, wijzigingen in lonen, werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, na de verzending van de orderbevestiging van toepassing wordende en op veranderingen in de wisselkoers van meer dan 2.5% van de Belgische tegenover de buitenlandse valuta waarin Robland de goederen heeft verkocht. 
 5. Alle prijzen, tenzij anders aangegeven, zijn exclusieve BTW en nadere heffingen welke door de overheid worden opgelegd. 
 6. Indien bij de uitvoering van de opdracht de overeengekomen prijs door niet aan Robland te wijten vertragingen dient gewijzigd te worden, dan is Robland hiertoe gerechtigd, indien de overeengekomen prijs in geen verhouding meer komt te staan m.a.w. tot het uitgevoerde werk, is de koper verplicht een redelijke tegemoetkoming aan Robland in het vooruitzicht te stellen. Robland is gehouden de koper tijdig op de hoogte te stellen, indien zij verwacht dat de vaste prijs aanpassing nodig is.

 

 

ARTIKEL 5: LEVERTERMIJN

 

 1. Onder leveren wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden al dan niet met bijlevering van goederen.
 2. Onder levertermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de goederen moeten worden geleverd m.a.w. de werkzaamheden moeten zijn verricht.
 3. De door Robland opgegeven levertermijnen zijn steeds vrijblijvend en gelden slechts bij benadering, tenzij schriftelijk met zoveel woorden door partijen anders is overeengekomen.
 4. De levertermijn gaat in, nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Robland.
 5. Indien buiten de schuld van Robland enig onderdeel van het geleverde niet gelijk met het overige is geleverd, is dit niet voor rekening en verantwoording van Robland.
 6. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting tegen Robland.
 7. De levering wordt geacht plaats te hebben gevonden indien de te leveren goederen ter afname gereed liggen, al dan niet op de door Robland aan te wijzen plaats of elders vooral indien door Robland aan de koper daarvan bericht is verzonden.
 8. Indien de goederen naar het buitenland dien te worden gezonden, wordt de (op)levering in ieder geval geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat Robland de goederen aan de transporteur heeft overgedragen.

ARTIKEL 6: ONTVANGST

 1. Het door of namens de vervoerder getekende exemplaar van de vrachtbrief of ander vervoersdocument geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen door Robland compleet en uiterlijk in goede staat zijn afgegeven, tenzij een aantekening op het vervoersdocument werd gemaakt.
 2. Indien de vrachtbrief door of namens de koper is getekend, of de koper op een andere wijze de ontvangst heeft bevestigd, geldt dit als bewijs dat daarop vermelde goederen door de koper compleet en uiterlijk in goede staat zijn ontvangen, tenzij een aantekening op de ontvangstbevestiging werd gemaakt.

ARTIKEL 7: RISICO-OVERGANG

 1. De goederen zijn vanaf het moment van (op)levering voor risico van de koper, dat vanaf dat moment het risico draagt van alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze goederen voor de koper of derden mochten ontstaan.

ARTIKEL 8: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Installatie- en montagewerkzaamheden zijn voor rekening van de koper, tenzij van tevoren met de koper hierover een vaste prijs schriftelijk is overeengekomen.
 2. De koper is verplicht steeds tijdig aan Robland zijn medewerking te verlenen, evenals de noodzakelijke gegevens te verschaffen voor zover dit bij de uitvoering van de overeenkomst is vereist.
 3. Bij iedere overeenkomst tot levering van goederen zal een schriftelijke door beide partijen ondertekende specificatie opgesteld worden, waarin tot uitdrukking dien te komen, waartoe de contracterende partijen zich verbinden.
 4. Bij gebreke van een schriftelijke door beide partijen ondertekende verklaring als bedoeld in vorige leden van dit artikel rust op de koper de bewijslast dat de door de verkoper geleverde goederen niet voldoen aan het bij het sluiten van de overeenkomst waartoe de koper zich heeft verbonden.

ARTIKEL 9: WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wijzigingen in de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 zullen tijdig en schriftelijk aan Robland worden meegedeeld.
 2. Robland is het recht voorbehouden wijzigingen te weigeren.
 3. Indien deze wijzigingen extra kosten met zich meebrengen, is Robland gerechtigd deze kosten in rekening te brengen.
 4. Wijzigingen in de al verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben, dat de levertermijn door Robland (buiten haar verantwoordelijkheid) wordt overschreden.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

 1. In geval van overmacht, als zodanig zullen in ieder geval gelden: epidemie, natuurramp, staking, uitsluiting, brand, oorlogsomstandigheden, mobilisatie, onlusten- of uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gerede producten of arbeidskrachten, niet leveren door derden om welke redenen dan ook, transportmoeilijkheden e.d. ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de leverancier bij wie Robland haar bestellingen heeft geplaatst, danwel in geval van andere omstandigheden waaronder nakoming van de overeenkomst door Robland redelijkerwijze niet of niet tijdig kan verlangd worden, heeft Robland het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkel schriftelijke kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de overgangssituatie een einde genomen zal hebben, doch ten hoogste voor een termijn van zes maand, onverminderd het recht van Robland gedurende deze termijn alsnog voor ontbinding als boven bedoeld te kiezen.

ARTIKEL 11: GARANTIE

 1. Ten aanzien van de door Robland geleverde machines gelden de garantiebepalingen, welke de fabrikant hiervoor heeft gesteld. Geeft de fabrikant geen garantie dan wordt geen garantie verstrekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Iedere garantieverplichting vervalt, indien de afnemers zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verrichten of laten verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of op, naar het oordeel van Robland, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 3. Indien Robland te voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe machines, onderdelen of diensten levert, zullen op die machines, onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn. Niet nakoming van wat over de betalingen is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming door de afnemer van een van zijn verplichtingen, ontheft Robland haar verplichtingen als bedoeld in dit artikel, evenals van alle andere verplichtingen. Voldoening aan de garantieverplichtingen door Robland geldt als enige en complete schadevergoeding. De koper is tot andere schadevergoeding niet gerechtigd, terwijl hij evenmin ontbinding van de overeenkomst op grond van wanprestatie kan vorderen.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Klachten dienen schriftelijk bij Robland te worden ingediend, uiterlijk acht dagen na de (op)levering van de goederen zoals hierboven is beschreven, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht te zijn goedgekeurd.
 2. Klachten als bedoeld in het eerste lid van dit artikel geven de koper geen recht op uitstel van betaling, terwijl elk beroep om compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
 3. Voor zover verlies of vermissing van de door Robland uitgeleverde goederen, materialen en producten als gevolg van deze voorwaarden op bijzondere condities niet voor rekening en risico van de koper komen, kan over de hoeveelheid van de afgeleverde goederen onmiddellijk na ontvangst klacht worden ingediend.
 4. Behoudens tegenbewijs gelden de door Robland op vrachtbrieven, afleveringsbonnen en dergelijke documenten opgegeven hoeveelheden als juist.
 5. Afwijking tussen de geleverde goederen, materialen en de afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren die bij de aanbieding of orderbevestiging zijn genoemd, of daarin voorkomen heffen de verplichtingen van de koper niet op.
 6. Ter beantwoording van de vraag of een leverantie buiten de in deze voorwaarden vastgestelde toelaatbare grenzen afwijkt van de gestelde eisen, moet de leverantie in haar geheel worden beoordeeld.
 7. Gebreken geconstateerd bij een gedeelte van de geleverde goederen, geven de koper geen recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij of tot weigering van afname van het nog niet geleverde gedeelte van de partij.
 8. Geringe afwijkingen ten aanzien van gewicht en aantal van de door Robland geleverde goederen, producten en materialen leveren geen reden voor afkeuring door de koper op.
 9. Klachten, welke een gevolg zijn van klimatologisch of andere van buiten afkomende invloeden op de door Robland geleverde goederen, kunnen niet voor behandeling in aanmerking komen.
 10. Robland is niet aansprakelijk dan na deugdelijke ingebrekestelling.
 11. Indien een klacht terecht is ingediend, heeft de koper volgens zijn beoordeling en keuze het recht te bepalen of de desbetreffende goederen in oorspronkelijke en beschadigde staat moeten worden geretourneerd, in welk geval de koper niet verplicht is de koopprijs te betalen, of de goederen te behouden en in overleg met Robland een naar billijkheid en redelijkheid vastgestelde vermindering van de koopprijs te aanvaarden. De kosten van de terugzending komen voor rekening van Robland.
 12. Robland is niet aansprakelijk voor schade als gevolge van een vertraagde levering.
 13. Robland is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de samenstelling of kwaliteit van de door haar geleverde goederen, tenzij schade rechtstreeks voortvloeit uit opzet of grove schuld van Robland.
 14. Robland is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door vertraging of nalatigheid van haar personeel.
 15. Robland neemt slechts die goederen terug, waarover vooraf met haar overleg is gepleegd en waarvoor door haar schriftelijke toestemming is verleend tot terugzending.
 16. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van Robland uit hoofde van leveranties, danwel verrichte werkzaamheden, beperkt tot ten hoogste de desbetreffende netto factuurwaarde.
 17. De koper vrijwaart Robland tegen iedere schadevergoedingseis, evenals de vordering van herstel van derden, van de aan het geleverde geconstateerde gebreken.
 18. Indien door Robland, danwel een derde garantie op het geleverde is verleend, is Robland behoudens die hiervoor omschreven garantieverplichting, niet aansprakelijk voor schade door de koper en/of door een derde geleden, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van de door Robland geleverde goederen.
 19. Robland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door de koper geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparing, geleden verlies.

ARTIKEL 13: BETALING

 1. Alle schulden van de koper aan Robland zijn brengschulden.
 2. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum bij Robland BVBA, of door overschrijving op de bankrekening van laatstgenoemde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder enig recht op compensatie uit welke hoofde dan ook.
 4. Als de dag van de betaling geldt de dag, dat Robland het bedrag hetzij contant heeft ontvangen, hetzij de dag dat de betaling op de bankrekening van Robland is bijgeschreven.
 5. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling plaats te vinden voor of bij aflevering zonder enige korting of schuldvergelijking. Dij aflevering in gedeelten, geldt dit voor elk gedeelte, terwijl iedere deellevering zal gelden als een op zichzelf staande transactie.
 6. Van de datum af waarop als gevolg van deze betalingsvoorwaarden of als gevolg van bijzondere condities betaald moet worden is de koper eventuele devaluatieschade en 2% vertragingsrente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd, welke meteen opeisbaar is en wel uitsluitend door het verlopen van de betaaldatum, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist.
 7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die Robland dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot de invordering van de door de koper verschuldigde bedragen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van 1.500 €.
 8. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt, heeft Robland het recht om de geleverde goederen wederom tot zich te nemen en aan derden te verkopen. Alle hieraan verbonden kosten, waaronder begrepen het nadelige verschil tussen de overeengekomen koopprijs en de van derden ontvangen koopprijs, komen ten laste van de koper.
 9. Robland is gerechtigd om vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling te eisen, ook indien Robland na schriftelijke bevestiging van een order tot de overtuiging is gekomen, dat betaling van desbetreffende goederen niet meer voldoende is gewaarborgd.
 10. Bij niet tijdige betalingen zullen door de koper gedane betalingen in de eerste plaats in mindering strekken op verschuldigde kosten, vervolgens op verschuldigde rente en tenslotte op de langst openstaande factuur.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Robland op de koper, blijven de door Robland geleverde goederen het eigendom van Robland.

ARTIKEL 15: ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is zowel Robland als de koper gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Gevallen van overmacht, waarop de toeleveranciers van Robland zich beroepen gelden tevens voor Robland als geval van overmacht.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is de koper verplicht binnen drie maanden na het besluit de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, te kiezen voor de uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 4. Zowel in geval van ontbinding als in geval van opschorting wegens overmacht is Robland gerechtigd onmiddellijke betaling te ontvangen van de al geleverde goederen, evenals van de al verrichte werkzaamheden, evenals voor schade, kosten en intresten, een redelijk deel der door haar gederfde winsten daaronder begrepen.
 5. In geval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Robland ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 6. Indien de koper niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Robland gesloten overeenkomst voortvloeien, evenals in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht ingebreke te zijn en is Robland gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dat zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

ARTIKEL 16: ANDERE ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Eventuele toepasselijke andere algemene verkoop, levering- en betalingsvoorwaarden blijven onverlet, voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige algemene verkoop, levering- en betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van overeenkomsten, welke daarvan een uitvloeisel zijn, is Belgisch recht toepasselijk.

ARTIKEL 18: BEVOEGDE RECHTBANK

 1. Alle geschillen, van welke aard ook, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in de stad Brugge, voor zover dit wettelijk is toegestaan, tenzij Robland de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging van de koper.
Developed by COPIXA
Copyright © 2012-2018 Robland NV